Publicerad 12 maj 2021

Kontroll och uppföljningssystem

God mätnoggrannhet i skördarna är nödvändig för att maximera timmerandelen i avverkningarna och för att industrin ska få så lite spill som möjligt.

Kontroll och uppföljningssystem

God mätnoggrannhet i skördarna är nödvändig för att maximera timmerandelen i avverkningarna och för att industrin ska få så lite spill som möjligt. Det finns därför ett intresse inom skogsbruket att kvalitetssäkra den mätning som görs i skördarna. För detta ändamål krävs kontroll och uppföljningssystem. Det handlar till exempel om att kunna följa enskilda skördarlag samt att kunna redovisa både hela stammar och enskilda stockar.

Centralt för kvalitetssäkringen är att skördarlaget löpande övervakas och kontrolleras. Kontrollen syftar till att verifiera att skördarlagets egenkontroll sker på korrekt sätt och enligt gällande instruktioner samt att mätnoggrannheten uppfyller de kravnivåer som anges i denna instruktion.

Driftsättning innebär att revisorn utbildar och kontrollerar skördarlaget så att de behärskar alla moment av instruktionen samt kontrollerar att skördaren mäter med tillräcklig noggrannhet. Utbildningen ska inkludera manuell mätning och kontroll av manuella mätredskap. Vid driftsättning betraktas varje skördarlag, dvs skördare samt aggregat, apteringsdator och dataklave samt tillhörande mjukvara, maskinförare som turas om att arbeta med skördaren samt arbetssätt, som en enhet. Kombinationen av väl fungerande teknisk utrustning, korrekta anvisningar och kunnig personal utgör grunden för ett gott mätresultat!

Fler nyheter