Publicerad 24 apr 2018

GDPR

Så skyddar vi personuppgifter

Callans Trä värnar om att skydda enskilda individers personuppgifter och att deras personliga integritet inte kränks när personuppgifter behandlas. Här beskrivs hur vi behandlar Dina personuppgifter.

 

Personuppgifter är information kopplad till Dig

Ditt förtroende är viktigt för oss. Vårt mål är att Du ska känna Dig trygg när Du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person.

Vi vidtar åtgärder för att säkerhetsställa att Dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Personuppgifter lämnas och inhämtas i samband med att en kundrelation inleds, ett uppdrag lämnas eller att ett avtal ingås.

 

Vi skyddar Din integritet

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos oss. Vi värnar om den personliga integriteten. Vi prioriterar skyddet av all information Du anförtror oss och följer de lagar och regler som finns för att skydda Din integritet, som till exempel Dataskyddsförordningen. Bara ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till informationen.

 

Såhär behandlar vi Dina personuppgifter

Vi behandlar sådana personuppgifter som är nödvändiga, t.ex. namn, personnummer och adress. Dessa uppgifter sparas hos oss så länge de behövs för syftet med behandlingen och gallras därefter enligt särskilda rutiner.

 

Rätt att begära registerutdrag

Du har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om Dig som behandlas av oss. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga. Vissa uppgifter är vi skyldiga att lämna till olika myndigheter.

Fler nyheter