CTAB Skogsbruks policy

Callans Trä AB är ett trävaruföretag som även bedriver skogsbruksverksamhet. Företaget tillämpar regler enligt PEFC och FSC® för spårbarhetscertifiering.

 

Vi ska uppnå detta genom att:

 • Verka för att skogsbruk bedrivs uthålligt och miljöanpassat
 • Företaget ska följa PEFC och FSC's regler för spårbarhet
 • Företaget ska följa gällande lagar, förordningar och gällande FSC- och PEFC-policies och andra krav i vår skogsbruksverksamhet
 • Vårt miljöarbete ska präglas av en helhetssyn och bedrivas med mål att uppnå ständig förbättring genom positiv kompetensutveckling i vår skogsbruksorganisation. Alla nyckelpersoner vid Callans Trä AB, som påverkar företagets FSC och PEFC spårbarhetscertifikat, ska ges kunskap om miljöledning och om hur miljön påverkas av företagets verksamhet. Alla anställda ska känna till företagets miljöpolicy och känna delaktighet i företagets FSC och PEFC arbete.
 • Företaget tar inte emot virke från följande källor:

  • Skogar med höga bevarandevärden
  • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
  • Skogar med genetiskt manipulerade träd
  • Skogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning
  • I Sverige definierat som nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik. Undantag gäller avverkningar i nyckelbiotoper i syfte att förstärka naturvärden som skett i enlighet med skogsvårdsmyndighetens rekommendation.

Callans Trä AB:s logolicensnummer: FSC-C001895

 

Gruppcertifiering av skogsägare sker genom samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB, www.skogscertifiering.se

 

PEFC Spårbarhetscertifikat

PEFC Chain of custody certificate

PEFC Skogsbrukscertifikat

 

FSC Spåbarhetscertifikat

FSC Chain of custody certificate

 

Godkännande av torkanläggning

Approval of kiln

Geprüfte Holztrocknungsanlage

Approbation d´installation de séchage de bois

 

ISPM15 certificate