För skogsägare

Vi är ett skogligt fullserviceföretag. Vår skogsavdelning hjälper Dig som skogsägare att förvalta Din skog på bästa sätt!

Som skogsägare är Du angelägen om att rätt åtgärder görs vid rätt tillfälle för att få så hög avkastning som möjligt och för att Ditt skogsbruk skall vara långsiktig. Därutöver har Du som skogsägare krav på Dig att följa Skogsvårdslagen som säger att den biologiska mångfalden måste bibehållas och även att hänsyn tas till andra allmänna intressen. Detta innebär att hänsyn skall tas till kultur- och naturmiljö. Vid avverkning måste t.ex. nyckelbiotoper sparas, gamla träd, högstubbar och skyddszoner kring vattendrag lämnas.